Algemene Voorwaarden Leef Fysiotherapie

LEEF! is een multidisciplinair behandelcentrum gevestigd in Zaandam. Ons team bestaat uit fysiotherapeuten, oefentherapeuten, leefstijlcoaches, logopedist, psycholoog, diëtisten, podoloog, medisch pedicure en sportarts. U kunt op onze website www.leef.nu zien welke diensten wij aanbieden.  

Behandeling 

De eerste afspraak is een intake. Dit zal ongeveer 30-60 minuten in beslag nemen. De intake bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. We streven ernaar altijd direct te behandelen omdat wij begrijpen hoe lastig het is als u beperkt wordt door een klacht. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw eigen behandeldossier. 

Een actieve leefstijl staat centraal bij LEEF!. U kunt als onderdeel van uw behandeling of bij het sporten op eigen risico gebruik maken van onze (fitness)apparatuur. Bij het gebruik van de fitnessapparatuur dient u altijd een handdoek te gebruiken. Onze zorgprofessionals en trainers staan voor u klaar om u te begeleiden. 

Als opleidingspraktijk zijn er regelmatig studenten aanwezig die u, onder toezicht van uw behandelaar/trainer, kunnen begeleiden. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit van tevoren aangeven.  

Bezwaar tegen meekijken stagiaire: ja / nee 

Bezwaar uitvoeren behandeling door stagiaire: ja / nee 

  • Wanneer u een niet- reanimatieverklaring heeft, vragen wij u dit duidelijk aan te geven bij uw behandelaar zodat wij adequaat kunnen reageren. 
  • Heeft u last heeft allergieën kunt u dit aangeven bij uw behandelaar, denkt u hierbij aan tape of massageolie etc. 

Overname  
Tijdens afwezigheid of vakantie van uw behandelaar of trainer zal de behandeling door een collega overgenomen worden. Dit om uw therapie/training altijd door te laten gaan. Wij zullen u hier, indien mogelijk, van tevoren op de hoogte stellen. De waarnemer zal zich goed voorbereiden op de doelen. Indien u bezwaar heeft tegen behandeling door een collega kan u dat bij ons aangeven.  

Afmelden  
Als u niet kunt op uw afspraak kunt komen, vragen u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Dan heeft een andere klant de mogelijkheid behandeld te worden. Voor de afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, ontvangt u van ons een factuur. De tarieven kunt u vinden op onze website. Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Hygiëne  
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Het dragen van sportkleding en binnen- of zaalschoenen is in de sportzaal verplicht. Verder verwachten wij van u als klant dat u zorgdraagt voor persoonlijke hygiënische en goede lichaamsverzorging. Er is de mogelijkheid om te douchen.  

Eigendommen  
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wij stellen kluisjes ter beschikking om uw spullen in op te bergen. 

Privacy 

Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke gegevens en doen er dan ook alles aan om deze veilig te verwerken. U vindt onze privacyverklaring op onze website en deze is ook verkrijgbaar in de praktijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u noteren en met de reden hiervan.  

Kwaliteit 

LEEF! streeft altijd naar een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding. Daarom laat LEEF! zich eens in de paar jaar toetsen door een extern bureau in het kader van ontwikkeling en om in aanmerking te blijven komen voor contracten met zorgverzekeraars. Uw dossier kan hierbij (geanonimiseerd) getrokken worden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven aan uw behandelaar.  

Betalingsvoorwaarden  

  • Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering de therapie vergoedt, is het verstandig uw polisvoorwaarden na te lezen. U heeft met uw zorgverzekeraar een polis afgesloten en zij kunnen dan ook al uw vragen beantwoorden over de vergoeding van de therapie. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, ontvangt u van ons factuur. 
  • U bent als klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van zorgconsulten en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging. 
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. De tarieven kunt u vinden op onze website. Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. 
  • Betaling voor de diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het LEEF! vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.  
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u als klant.  

Klacht  
Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop wij met u omgaan? Wij verzoeken u dan om dit aan ons kenbaar te maken. Dit om tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van onze kwaliteit. U kunt op onze website de contactgegevens vinden. 

Bij het tekenen van de Algemene Voorwaarden gaat u akkoord met de bejegening-, klachtenregeling en privacyverklaring. Deze zijn te vinden op de website https://leef.nu en verkrijgbaar op de praktijk.  

  
ONDERGETEKENDE: 

Naam: …………………………………………………… geeft hierbij akkoord voor onderzoek en behandeling en de algemene voorwaarden. 

Datum:  …..-…..-…….. Handtekening: ……………………………………………..