Algemene Voorwaarden Leef Sport

Het LEEF!-team bestaat uit fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, psychologen, diëtisten, podologen en sportarts. Bij ons werken verschillende gespecialiseerde fysiotherapeuten. Wij bieden u o.a. manuele therapie, sportfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en kinderfysiotherapie aan. LEEF! is gevestigd in Zaandam.

Kwaliteit staat bij ons boven aan en daarom dragen wij graag bij aan het opleiden van personal trainers. Het kan dan ook voorkomen dat in opleiding aanwezig zijn bij de training. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit van tevoren aangeven.

Bezwaar tegen meekijken stagiaire:                     ja / nee

Bezwaar uitvoeren begeleiding door stagiaire: ja / nee

Contributie

De maandelijkse contributie wordt op de achtentwintigste van iedere maand automatisch afgeschreven van het door u opgegeven bank/giro rekeningnummer.

Wij gaan ervan uit dat u zorgdraagt voor een probleemloze betaling van contributie. Wanneer het niet of niet tijdig gelukt is de contributie te voldoen, sturen wij u een herinnering, daarna volgt een aanmaning. Indien de contributie daarna niet binnen 14 dagen is voldaan, zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortkomende kosten zullen dan ook voor uw rekening komen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat na de contractperiode automatisch over in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en wordt zonder opzegging steeds verlengd met een periode van één maand. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden aan onze balie.

De opzegtermijn is één maand, deze termijn gaat in nadat de contractperiode verstreken is en de lopende maand volledig is voldaan. Gedurende deze maand mag men uiteraard normaal gebruik maken van de faciliteiten van LEEF!. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak meer maken op eerder betaalde lidmaatschapsgelden of enige andere tegoeden.

Het lidmaatschap kan tijdelijke stopgezet worden na beoordeling van LEEF! of met een doktersverklaring. De tijdelijke stopzetting kan voor een periode van minimaal één maand en maximaal de periode van de in de doktersverklaring genoemde termijn. Na deze periode van stopzetting (of eerder indien u dit wenst), wordt het overeengekomen tarief weer afgeschreven. De contractuele periode wordt verlengd met het aantal maanden dat er is stopgezet.

LEEF! houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Alle prijzen worden automatisch elk jaar aangepast aan de jaarlijkse prijsindexering.

Lidmaatschapspas

Uw lidmaatschapspas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

U dient uw lidmaatschapspas altijd bij u te hebben en te laten scannen aan de balie, zonder pasje kan u de toegang ontzegd worden.

Bij verlies van uw lidmaatschapspas of defect raken daarvan, dient u een nieuw pasje te laten maken en bent u 9,95 euro verschuldigd aan LEEF!.

Faciliteiten

Leden gebruiken de faciliteiten op eigen risico, LEEF! is niet aansprakelijk voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere training een handdoek mee te nemen. Het dragen van sportkleding en binnen- of zaalschoenen is verplicht in de sportzaal.
Verder verwachten wij van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Er is de mogelijkheid om te douchen. Hiernaast is het voor u mogelijk om op onze vestiging gebruik te maken van de sauna.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. 

Klacht

Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop wij met u omgaan? Wij verzoeken u dan om dit aan ons kenbaar te maken. Dit om tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van onze kwaliteit. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, kunt u een klacht indienen volgens onze Klachtenregeling te vinden op https://leef.nu/klachtenregeling

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke gegevens en doen er dan ook alles aan om deze veilig te verwerken. U vindt onze privacyverklaring op www.leef.nu/privacyverklaring en deze is verkrijgbaar in de praktijk.

Bij het tekenen van de Algemene Voorwaarden gaat u akkoord met de bejegening, klachtenregeling en privacyverklaring. Deze zijn te vinden op de website www.leef.nu/privacyverklaring en verkrijgbaar bij de praktijk.

ONDERGETEKENDE:

Hierbij geef ik akkoord voor bovengenoemde Algemene Voorwaarden.

Naam: ……………………………………………………

Datum: …..-…..-20……                                               Handtekening: ………………………………………………………