Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Wat doet een GLI-leefstijlcoach?

De leefstijlcoach van Leef coacht mensen om tot een duurzame gedragsverandering te komen. Ieder persoon is uniek en heeft daarin zijn eigen weg naar een gezondere leefstijl. Voeding, beweging, slaap, ontspanning en stress zijn onderwerpen die tijdens de leefstijlcoaching uitvoerig worden besproken. Als leefstijlcoach luister ik naar uw verhaal, stel ik vragen en zet ik u aan het denken. Vanuit bewustwording en de verkregen inzichten gaan wij samen op zoek naar kleine stappen die u succes opleveren. Geen snelle en tijdelijke oplossingen, maar een blijvende verandering van de leefstijl die bij u past!

Wat is de GLI?

GLI staat voor gecombineerde leefstijlinterventie. Sinds 2019 wordt de GLI onder voorwaarden vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Met deze leefstijlinterventie werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen.

Coaching op Leefstijl (CooL)

Het CooL-programma is een van de 4 erkende GLI’s uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De leefstijlcoach richt zich samen met de deelnemers op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Dit alles met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven.Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen.

 Het programma

Het programma bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt aangeboden door een hbo-opgeleide professional, die voldoet aan de competenties van de leefstijlcoach en het duurt in totaal 24 maanden. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor het CooL-programma moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

U heeft een verwijzing van uw huisarts of praktijkondersteuner.

  • U bent minimaal 18 jaar.
  • U heeft een BMI hoger dan 30 of een BMI hoger dan 25 én een verhoogd risico op o.a. hart- en vaatziekten of diabetes.
  • U heeft een sterke motivatie om uw leefstijl aan te passen.
 
Een aantal voorbeelden:
  • Door aanhoudende pijnklachten kan het lastiger zijn om huishoudelijke taken te volbrengen;
  • Bij langdurige overbelasting kan het moeilijker zijn om uw werk vol te houden;
  • Bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het zijn dat dagelijkse activiteiten niet meer op dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd, door zowel cognitieve als fysieke klachten. 
De ergotherapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar hoe de kwaliteit van het handelen verbeterd kan worden, dit kan door bv. handelingen ergonomisch adequater uit te voeren, kleine hulpmiddelen inschakelen bij bv. verminderde fijne motoriek, een aanvraag doen bij de WMO voor een voorziening maar ook door samen te streven naar een betere balans in belasting/belastbaarheid.